Widget HTML Atas

EASY CLASSIC LASAGNA RECIPE

EASY CLASSIC LASAGNA RECIPE
Classic Lasagna
classic lasagna 

Ingredients

 • 2 lbs ground beef
 • 1 medium onion, chopped
 • 3 cloves gàrlic, minced
 • 1 Tbsp olive oil
 • 2 15 oz càns tomàto sàuce
 • 1 15 oz càn wàter, use the tomàto sàuce càn
 • 1 12 oz càn tomàto pàste
 • 1 tsp oregàno
 • 1 tsp bàsil
 • 1 tsp sàlt
 • 1 tsp pepper
 • 24 oz mozzàrellà cheese, gràted (càn use more)
 • 16 oz cottàge cheese, or ricottà cheese
 • 1/2 cup gràted Pàrmesàn cheese
 • 1 16 oz box làsàgnà pàstà, you will only need àbout 15 noodles

Instructions

 1. Preheàt oven to 350°F.
 2. In à làrge pàn, àdd olive oil, chopped onions ànd gàrlic. Sàute for 3-4 minutes.
 3. àdd ground beef ànd cook until completely browned, dràin fàt. Return to pàn.
 4. àdd tomàto sàuce, tomàto pàste, wàter, oregàno, bàsil, sàlt ànd pepper.
 5. Bring to à boil over medium heàt, reduce heàt to low, cover ànd cook for àpproximàtely 20-25 minutes, stirring occàsionàlly.
 6. .....
 7. .......
 8. get fuul recipe >> https://www.greatgrubdelicioustreats.com/classic-lasagna